Chi tiết bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất mỗi tỉnh, thành phố được xây dựng dựa trên phương pháp xác định giá đất và khung giá đất do Chính Phủ ban hành.

Bảng giá đất mỗi tỉnh, thành phố được xây dựng dựa trên phương pháp xác định giá đất và khung giá đất do Chính Phủ ban hành.

Bảng giá đất được ban hành theo chu kỳ 5 năm làm căn cứ xác định các nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất cần phải nộp.

Tương tự, bảng giá đất Đồng Nai được ban hành theo chu kỳ 5 năm từ 2020-2024 như thế nào? Bảng giá bất động sản sẽ thông tin tới bạn đọc:

 

Theo quyết định Số: 49/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 có quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2015-2019 tại Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định cụ thể tại đây:  Quyết định Số: 49/2019/QĐ-UBND

Bảng giá đất trồng cây hàng năm tại Đồng Nai Thông tin cụ thể như sau:

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản, bảng giá đất tại nôn thôn, bảng giá đất tại đô thị được quy định:

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị:

Bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Bảng giá các loại đất tại các đảo, cù lao

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Trên đây là những thông tin bảng giá bất động sản gửi tới bạn đọc chi tiết bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020-2024.

Nếu bạn đọc thắc mắc, vui lòng truy cập bảng giá bất động sản để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

 

< Trở lại