UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định mới về việc tách thửa, hợp thửa trên địa bàn toàn tỉnh. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.
Cụ thể, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hay muốn tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải đảm bảo các điều kiện phù hợp như sau:

+ Đối với đất ở muốn tách thửa phải có một mặt giáp đường giao thông. Nếu đường có lộ giới từ 19m trở lên thì lề tiếp giáp với đường tối thiểu là 5m. Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 19m hoặc không xác định ranh giới của thửa đất tiếp giáp với đường thì tối thiểu là 4m.

+ Đối với đất ở đô thị, thửa đất sau khi tách phải có diện tích tối thiểu là 60m2.

+ Đối với đất ở nông thôn, thửa đất phải có diện tích tối thiểu là 80m2.

+ Đối với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 500m2.

+ Đối với đất nông nghiệp ở nông thôn là 2000m2.

Khi tách thửa đất nông nghiệp phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc phải đảm bảo lối đi cần thiết cho người sử dụng đất bên trong.

Quyết định này cũng đã quy định rõ về việc tách thửa đối với các thửa đất có nhiều loại đất, trường hợp đặc biệt …

 

 

đất nền Đồng Nai giá rẻ